فیلم | گل زیبای سردار آزمون به آرسنال تولا را ببینید | سردار پاس گل هم داد

فیلم | گل زیبای سردار آزمون به آرسنال تولا را ببینید | سردار پاس گل هم داد
پاس گل و گلزنی سردار آزمون در بازی روستوف و آرسنال تولا را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | گل زیبای سردار آزمون به آرسنال تولا را ببینید | سردار پاس گل هم داد

نصب تلگرام فارسی