از توهین تماشاگران با شعر و آهنگ تا سنگ پرانی در ورزشگاه ها

از توهین تماشاگران با شعر و آهنگ تا سنگ پرانی در ورزشگاه ها

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

از توهین تماشاگران با شعر و آهنگ تا سنگ پرانی در ورزشگاه ها

دانلود تلگرام

Read More