دعوا برسر گزینه بهتر برای ایران در انتخابات امریکا به کجا می رسد؟

دعوا برسر گزینه بهتر برای ایران در انتخابات امریکا به کجا می رسد؟
چند رور دیگر به انتخابات امریکا وقت بیشتر نمانده است، اما سئوال مهمی همچنان پاسخ به آن با دشواری های زیادی روبرو است. سئوال این است که ورود کلینتون یا ترامپ به کاخ سفید بیشتر می تواند منافع کشور ما را تامین نماید؟ در واقع روی‌کارآمدن کدام‌یک از رقبای جمهوری خواه و یا دموکرات انتخابات آمریکا به نفع ایران در شرایط فعلی خواهد بود؟

دعوا برسر گزینه بهتر برای ایران در انتخابات امریکا به کجا می رسد؟

نصب بیتالک

Read More