قول پ.ک.ک برای تشدید مقابله علیه ترکیه

قول پ.ک.ک برای تشدید مقابله علیه ترکیه
گروه شبه نظامی پ ک ک اعلام کرد که مبارزه خود علیه ترکیه را افزایش خواهد داد.

قول پ.ک.ک برای تشدید مقابله علیه ترکیه

دانلود بیتالک

Read More