خطر مرگ ۳۰۰ میلیون کودک در اثر آلودگی هوا

خطر مرگ ۳۰۰ میلیون کودک در اثر آلودگی هوا
300 میلیون کودک معادل یک هفتم کودکان جهان به دلیل آلودگی های شدید آب و هوایی در معرض خطر مرگ قرار دارند.

خطر مرگ ۳۰۰ میلیون کودک در اثر آلودگی هوا

بیتالک

Read More